İngilizce’de There is / There are Kullanımı

Mevcut olduğu bildirilen şey bir adetse there ile is kullanılır.

 

there is……..                                             ……..var

there is a book……..                                  ……..bir kitap var

on the table                                               masanın üstünde

There is a book on the table.                    Masanın üstünde bir kitap var.

 

There is a hat on the chair.

Sandalyenin üstünde bir şapka var.

 

There is an apple in the bag.                    Çantanın içinde bir elma var.

 

There is a picture on the wall.

Duvarın üstünde (duvarda) bir resim var.

 

There is a teacher in the room.                  Odada bir öğretmen var.

There is a radio under the picture.           Resmin altında bir radyo var.

There is a woman in the picture.              Resimde bir kadın var.

There is a boy in the garden.                   Bahçede bir çocuk var.

 

Birden fazla şeyin mevcut olduğunu bildirmek için there ile are kullanılır.

 

There are……..                                            ……..var (vardır)

There are two books on the table. Masanın üzerinde iki kitap var.

There are two boats in the picture.           Resimde iki kayık var.

There are six oranges in the basket.         Sepette altı portakal var.

There are five dogs under the bed.           Yatağın altında beş köpek var.

 

There are four keys on the radio.

Radyonun üstünde dört anahtar var.

 

There are three pictures on the wall.        Duvarda üç resim var.

There are six girls in the garden.              Bahçede altı kız var.

There is a tree in the garden.                      Bahçede bir ağaç var.

There are two trees in the garden. Bahçede iki ağaç var.

 

 

SOME - ANY

 

Yukarıda, içinde there are bulunan cümlelerdeki çoğul isimler önünde “iki, üç, beş” gibi sayılar olduğunu görüyoruz. Bu isimler belli sayılarda olmayıp “birkaç” diyebileceğimiz belirsiz miktarda olsaydı   bu takdirde “birkaç, bazı” nın İngilizce karşılığı olan some kelimesini kullanırdık.(some [sam] birkaç)

 

Some books                                               birkaç kitap

Some pencils                                              birkaç kalem

Some flowers                                             birkaç çiçek

There is a flower on the table.                   Masanın üstünde bir çiçek var.

There are three flowers on the table.        Masanın üstünde üç çiçek var.

 

There are some flowers on the table.

Masanın üstünde birkaç çiçek var.

 

There are some books in the bag.             Çantada birkaç kitap var.

There are some pictures on the wall.        Duvarda birkaç resim var.

There are some dogs in the garden.          Bahçede birkaç köpek var.

 

Türkçede, “Masanın üstünde birkaç kitap var.” cümlesini olumsuz şekle sokarken “Masanın üstünde birkaç kitap yok.” yerine “Masanın üstünde hiç kitap yok.” demek daha çok kullanılan bir şekildir. İngilizcede de, yukarıda gördüğümüz tipteki bir cümle olumsuz şekle sokulurken some yerine (any [eni] hiç) kullanılır.

 

There are some books on the table.

Masanın üstünde birkaç kitap var.

 

There aren’t any books on the table.

Masanın üstünde hiç kitap yok.

 

There aren’t any flowers in the garden.

Bahçede hiç çiçek yok.

 

There aren’t any keys under the radio.

Radyonun altında hiç anahtar yok.

 

There aren’t any students in the train.

Trende hiç öğrenci yok.

 

Olumsuz cümlede olduğu gibi soru cümlelerinde de some için durum aynıdır. Yine, Türkçede nasıl “Masanın üstünde birkaç kitap varmı?” yerine “Masanın üstünde hiç kitap varmı?” demek daha yaygın bir şekilse İngilizcede de olumlu cümlede “birkaç” kelimesinin karşılığı olan some kullanıldığı halde aynı cümle soru olunca some yerine Türkçedeki “hiç” karşılığı olarak any kullanılır.

Yalnız şunu hatırlatalım ki Türkçede “hiç” kelimesinin anlamları vardır; any sadece burada gördüğümüz cümlelerdeki “hiç” kelimesinin karşılığıdır.

 

There are some books on the table.

Masanın üstünde birkaç kitap var.

 

Are there any books on the table?

Masanın üstünde hiç kitap var mı?

 

Are there any trees in the garden?            Bahçede hiç ağaç var mı?

Are there any cats under the tree?            Ağacın altında hiç kedi var mı?

Are there any oranges in the basket?       Sepette hiç portakal var mı?